• +421 903 622 212
  • obchod@ski-sport.sk

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti R.H. plus s.r.o. 
pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom webovej stránky www.ski-sport.sk

Článok 1 
Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru prostredníctvom www.ski-sport.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými Obchodnými podmienkami.:

Článok 2 
Postup pri objednávaní

1. Zákazník si môže systémom R.H. plus s.r.o. objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo Do košíka. 
2. Po objednaní tovaru stlačením tlačidla Do košíka a zadaní počtu kusov, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky je podmienené vyplnením údajov na objednávkovom formulári. Po odoslaní objednávky sa stáva táto objednávka záväznou. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu spoločnosti R.H. plus s.r.o. Ručíme za to, že Vaše údaje nebudú zneužité na iné účely. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v administračnom systéme spoločnosti R.H. plus s.r.o. Administračný systém potvrdí zákazníkovi zaregistrovanie objednávky e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi spoločnosťou R.H. plus s.r.o. a zákazníkom. Obidvom stranám tým vznikajú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku spoločnosti R.H. plus s.r.o. 
 

Článok 3 
Platobné podmienky

Článok 5 
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

1. Spoločnosť R.H. plus s.r.o. sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 2 -5 pracovných dní od vplnenie objednávky /za podmienok že tovar bude skladom/. Faktúra bude vložená do balíka a tovar budete uhrádzať hotovosťou  / platobnou kartou/ prepravnej spoločnost /Geis/. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť R.H. plus s.r.o. sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka a ak nedôjde k dohode spoločnosti R.H. plus s.r.o. a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť R.H. plus s.r.o. sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. 
2. Spoločnosť R.H. plus s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávkovom systéme R.H. plus s.r.o. ako miesto doručenia v rámci Slovenskej republiky. Do zahraničia bude zásielka účtovaná podľa tarif zmluvnej prepravnej spoločnosti. Ak si však zákazník opakovane zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo dôvodu, o ktorom spoločnosť R.H. plus s.r.o. vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru. 
3. V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou táto nie je povinná vykonať vynášku tovaru priamo do bytu. Z toho dôvodu by zákaznik mal počítať so zabezpečením vynášky tovaru priamo do bytu svojpomocne. Spoločnosť R.H. plus s.r.o. neuznáva reklamácie na nevykonanú vynášku tovaru kuriérskou službou.

Článok 6 
Storno objednávky

1. Storno objednávky zo strany zákazníka - zákazník má právo stornovať objednávku písomnou formou adresovanou na sídlo spoločnosti (R.H. plus s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín), telefonicky 0911 161 222 alebo e-mailom (obchod@ski-sport.sk). V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, spoločnosť R.H. plus s.r.o. si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky. Ak zákazník chce stornovať objednávku po prevzatí tovaru, postupuje sa podľa Článku 7 
2. Storno objednávky zo strany R.H. plus s.r.o.- Spoločnosť R.H. plus s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: - nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť R.H. plus s.r.o. bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (preddavkovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti R.H. plus s.r.o. a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť R.H. plus s.r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet /číslo Vášho účtu uviesť na faktúru , ktorá Vám bola doručená/ alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Článok 7 
Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

1. Podľa § 12 Zákona 108/2000 Z.z. má zákazník právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. 
2. Právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru však zákazník nemá v prípade, ak si cez objednávkový systém R.H. plus s.r.o. kúpil zvukový alebo obrazový záznam alebo počítačový program, ktorý už rozbalil. 
3. Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne alebo osobne na adrese R.H. plus s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, e-mailom na adrese obchod@ski-sport.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti R.H. plus s.r.o. osobne na adrese sídla spoločnosti alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou R.H. plus s.r.o., a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom, nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný, zákazník vráti tovar na svoje náklady. 
4. Spoločnosť R.H. plus s.r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Článok 8 
Reklamačné podmienky

1. Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. 
2. V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku spoločnosti R.H. plus s.r.o.. Zákazník si môže reklamáciu uplatniť na adrese R.H. plus s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín alebo v niektorom z autorizovaných servisov, ktorých zoznam mu bol doručený spolu s tovarom. Pri uplatnení práva na opravu zákazník osobne prinesie alebo zašle reklamovaný tovar na adresu sídla firmy vrátane kópie faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu) a záručný list. Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti R.H. plus s.r.o. za chyby (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu) , zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie faktúry (prípade inú formu daňového dokladu) a záručný list po predchádzajúcej dohode so spoločnosťou R.H. plus s.r.o.. (e-mailom na adrese obchod@ski-sport.sk, telefonicky 0911 161 222. 
3. V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť R.H. plus s.r.o. nezodpovedá za chyby, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, silné magnetické pole ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom) alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.